Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Link til: Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 1. Aftalegrundlag
  Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser er
  gældende i forbindelse med leverancer af ydelser fra Anker &
  Nygaard ApS (herefter benævnt A&N) til kunder, såfremt der
  ikke skriftligt er aftalt andet mellem parterne.
 2. Fortrolighed
  Enhver teknisk, forretningsmæssig eller anden information,
  som A&N modtager fra Kunden eller dennes repræsentant og
  ikke er beregnet til videregivelse, behandles fortroligt. Den vil
  ikke blive brugt, afsløret, offentliggjort eller videregivet til nogen
  tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med behørig
  opfyldelse af en aftale med den, der har udleveret
  oplysningen.
 3. Tilbudsvarighed – Levering
  Tilbud udarbejdet og afgivet af A&N er gældende 90
  kalenderdage fra den tilbudsdato der er anført i tilbuddet, idet
  det forudsættes, at priser fra 3. mand der måtte være indeholdt
  i tilbuddet er uforandret. Forlængelse af tilbudsfrist skal enten
  ske skriftligt eller være anført særskilt i det fremsendte tilbud.
  Tidspunktet for levering af de nævnte ydelser aftales ved
  accept af tilbud, og skal foreligge skriftligt i forbindelse med
  ordrebekræftelse.
 4. Kundens forpligtigelser
  A&N´s udarbejdelse af tilbud og projekter tager udgangspunkt
  alene i de modtagne materialer, beskrivelser og informationer.
  Ved aftalens indgåelse forudsættes, at A&N får stillet
  anvendeligt tegningsmateriale af tilfredsstillende kvalitet til
  rådighed, ligesom beskrivelser, krav, tidsplan og rettelsesblade
  skal være fremsendt. Kunden er pligtig til uden ophør at
  informere A&N om ændringer i projektet, herunder reviderede
  tegninger eller ændrede aftaler og krav, som kan have
  indvirkning på A&N´s udarbejdelse af korrekt projektgrundlag
  og iværksatte handlinger. Såfremt kunden ikke agerer loyalt i
  forhold til ovenstående, har A&N krav på at få betaling for
  forgæves anvendte ressourcer og omkostninger.
 5. Forsinkelse – Force majeure
  Såfremt der forekommer forsinkelse i forhold til det aftalte, er
  A&N kun ansvarlig for forsinkelser såfremt disse kan
  henregnes til A&N´s forhold, og der ikke i tilbudet er taget
  forbehold herfor.
  Er forsinkelsen forårsaget af underleverandører, tredjemand
  eller Kundens forhold, kan der ikke rettes krav mod A&N.
  Hvis forsinkelsen kan henregnes til A&N´s forhold kan Kunden
  kræve erstatning, idet erstatningen dog maksimalt kan udgøre
  et beløb svarende til det A&N selv har modtaget for opgaven.
  A&Ns forpligtelser begrænses generelt af force majeure,
  herunder bl.a. krig, optøjer, strejker, lockout, uheld ved
  produktion og transport samt ethvert andet forhold, der ikke er
  undergivet A&N´s kontrol, herunder også manglende,
  mangelfuld eller forkert levering fra underleverandører.
  Hvis omstændighederne har eksisteret i mere end 3 måneder,
  kan såvel A&N som køber ophæve aftaler, der berøres heraf.
  Erstatningskrav kan ikke gøres gældende i sådanne tilfælde.
 6. Mangler
  A&N har udarbejdet et projekt på grundlag af modtagne
  materialer og informationer.
  Straks ved modtagelse af projektet er Kunden pligtig til at
  gennemgå materialet med henblik på at sikre at det opfylder
  det aftalte i tilbuddet med bilag og ordrebekræftelse, og skal
  uden ophør meddele A&N hvis der er konstateret mangler.
  Hvis A&N fra Kunden har modtaget meddelelse om at der er
  mangler ved det leverede, skal A&N inden 3 arbejdsdage
  påbegynde et afhjælpningsforsøg for så vidt angår de mangler
  der er gjort gældende. Når eventuelle mangler er afhjulpet,
  meddeler A&N dette til Kunden.
  Såfremt A&N ikke er i stand til at afhjælpe en given mangel,
  der kan henregnes til A&N´s forhold og A&N har forsøgt at
  foretage en sådan afhjælpning 3 gange, kan Kunden skriftligt
  meddele A&N at aftalen hæves, såfremt afhjælpning herefter
  ikke har fundet sted 20 dage efter at et sådant skriftligt påkrav
  er afgivet. Der skal dog være tale om en væsentlig mangel for
  at ophævelse kan finde sted.
  A&N´s udarbejdelse af projekter tager udgangspunkt i de
  modtagne materialer, beskrivelser og informationer, og ansvar
  for mangler i det udarbejdede projekt, der først konstateres
  hen i installationsfasen, kan alene medføre ansvar for
  omlevering af projekt, men medfører ikke ansvar for eventuelle
  omkostninger til installations omgørelse, materialer eller
  arbejdsløn for ændringer og manglende enheder eller
  funktioner i det udførte. Der kan aldrig ydes erstatning for
  driftstab, avancetab, samt andre økonomiske konsekvenstab,
  herunder dagbøder eller andre bodsbetalinger.
  Eventuel erstatning i forbindelse med konstaterede mangler
  eller forsinkelser, der kan henregnes til A&N´s forhold, opgøres
  efter dansk rets almindelige regler om erstatning, men kan
  grundlæggende aldrig overstige hvad A&N har modtaget for
  udført arbejde, alternativt den maksimale erstatning A&N har
  forsikringsmæssig dækning for. Nærværende begrænsning i
  erstatningens opgørelse ( maks. Kr. 500.000 pr. sag/ 5 mio.
  personskade) gælder uanset om der fra A&N´s side i
  forbindelse med den erstatningsberettigende hændelse er
  handlet uagtsomt.
  Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
  Anker & Nygaard ApS – Gunnar Clausens Vej 60 – 8260 Viby J – Tlf.: 86 15 11 88 – CVR. nr. 28 67 09 31
  Side 2 af 2
  Såfremt en mangelsindsigelse ikke er begrundet i A&N´s
  arbejde men derimod f.eks. underleverandørers ydelser eller
  Kundens egne forhold, er A&N berettiget til at fakturere
  Kunden det tidsforbrug og omkostninger, som A&N har haft i
  forbindelse med udbedring af det pågældende forhold
 7. Afleveringsforretning
  Når A&N er færdig med at udføre sit arbejde i henhold til
  beskrivelsen i tilbudet, alternativt at ”første inspektion” er sket
  uden anmærkninger, meddeles dette til Kunden og der
  afholdes herefter, senest 3 hverdage efter at A&N har afgivet
  en sådan meddelelse, en afleveringsforretning, hvor A&N
  sammen med den af Kunden udpegede projektansvarlige
  gennemgår det leverede. Når gennemgang har fundet sted
  anses levering også for at have fundet sted.
  Dette er dog kun tilfældet, såfremt det ikke af tilbudet fremgår,
  at aflevering anses for værende sket på anden måde eller på
  et tidligere tidspunkt.
 8. Prisen
  Prisen for de ydelser som A&N skal levere fremgår af tilbudet
  og den udarbejdede ordrebekræftelse samt eventuelle
  skriftlige aftaler indgået i installationsforløbet.
 9. Betalingsbetingelser
  Betalingsbetingelserne er 14 kalenderdage fra fakturadato.
  Sker betaling ikke rettidigt, kan A&N vælge at ophæve aftalen
  ved at fremsende et skriftligt påkrav til Kunden, hvoraf det skal
  fremgå, at aftalen kan ophæves, såfremt betaling ikke har
  fundet sted inden 3 bankdage efter at påkravet er kommet
  frem til Kunden. Reglerne om anticiperet misligholdelse i
  købeloven finder tillige anvendelse.
  A&N vil herefter være berettiget til at kræve erstatning fra
  Kunden beregnet efter dansk rets almindelige regler om
  erstatningsansvar, hvilke regler statuerer, at A&N vil være
  berettiget til at kræve erstatning for sin positive
  opfyldelsesinteresse.
  Såfremt Kunden ikke betaler rettidigt, forbeholder A&N sig ret
  til at ophæve alle igangværende engagementer med Kunden.
  Overskrider Kunden betalingsbetingelserne og vælger A&N
  ikke at ophæve aftalen opkræves morarente efter lov om rente
  ved forsinket betaling.
 10. Misligholdelse fra Kunden
  Kunden skal til enhver tid søge samarbejde og videregive
  informationer til A&N, således at arbejdet og dermed
  gældende tidsplan kan overholdes. Endvidere skal kunden
  stille personale og ressourcer til rådighed i en sådan kvalitet at
  arbejdet ikke bliver forringet eller vanskeliggøres.
  Såfremt Kunden ikke stiller de ydelser eller ressourcer til
  rådighed for A&N som er forudsat i tilbuddet og A&N på trods
  af fremsendt påkrav – fortsat ikke 3 arbejdsdage efter at påkrav
  er fremsat – har fået de pågældende ydelser eller ressourcer
  stillet til rådighed, kan A&N vælge at ophæve aftalen og
  herefter kræve erstatning fra Kunden.
  Erstatning beregnes efter de almindelige regler i dansk ret om
  erstatning, således at A&Ns erstatningskrav kan opgøres til
  A&Ns positive opfyldelsesinteresse.
  Dette er ligeledes gældende i det omfang at Kunden
  misligholder den indgåede aftale eller sine forpligtelser i
  henhold til denne på anden måde.
  Såfremt anlæg godkendes på A&N´s installatørgodkendelse
  for ABA anlæg, er A&N berettiget til at overdrage service og
  vedligeholdelse af anlægget til en installatør efter eget valg,
  såfremt Kunden ikke opretholder kvalificerede medarbejdere i
  blandt sine ansatte.
 11. Ejendomsretten
  Ejendomsretten til de udarbejdede projekter, programmer,
  tegninger, dokumenter mv. tilhører A&N og må ikke uden
  A&N´s skriftlige tilladelse anvendes af køber til andre formål
  end de aftalte.
  Produkter, tegninger, dokumenter mv. må kun i aftalt omfang
  kopieres, overgives til eller på anden måde bringes til
  tredjemands kundskab.
  Ved køb af varer, der helt eller delvist består af software, opnår
  Kunden alene en ikke-eksklusiv licensret til at benytte
  softwaren. Kunden erhverver således ingen form for
  ejendomsret til softwaren.
 12. Kataloger m.m.
  Alle oplysninger om dimensioner, vægt, kapacitet og andre
  data, der er anført i kataloger, prospekter, datablade og
  lignende fra tredjepart, er alene vejledende. Sådanne
  oplysninger er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt
  henviser hertil.
 13. Værnetingsaftale – lovvalgsaftale
  Det er aftalt mellem parterne, at dansk ret skal finde
  anvendelse ved afgørelse af eventuelle tvister i forbindelse
  med indgåelsen af nærværende aftale samt deraf afledte
  tvister.
  Herudover er det aftalt, at rette værneting for sådanne tvister
  er Århus, således at sagsanlæg skal indgives ved en
  kompetent domstol i Århus.
  Gældende fra 01.01.2007.